سفارشات برای سراسر ایران قابل ارسال است .
نحوه ارسال سفارشات به دو-2 صورت پیک و پست انجام می گردد.

ارسال با پست

سفارشات شهرستان ها نیز بوسیله پست ارسال می گردد .

ارسال با پیک

ارسال با پیک برای مشتریان ساکن شهر تهران است